แผนการลงทะเบียนสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/60

ประกาศ : แผนการลงทะเบียนเรียนสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/60 ของแต่ละชั้นปี
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากแผนใดแผนหนึ่งที่กำหนดให้ แต่หากจำเป็นต้องสลับแผนในบางรายวิชาจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อน ไม่เช่นนั้นจะถูกถอนรายวิชาอัตโนมัติ
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4