26 เม.ย. 60 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยจัดในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ อาคารเพนเทคอสต์ ห้อง PC 417