26 เม.ย. 60 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยจัดในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ อาคารเพนเทคอสต์ ห้อง PC 417

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สำหรับโครงการ AC & FB Quiz Games จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทดสอบ และทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 427

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้อง CH411-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เผยว่า โครงการ Accounting Game 2559จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยใช้เอกสารจริงในการจำลองเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบความสำเร็จ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการทำงาน อีกด้วย

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00น. ณ บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิรา สปา)
โครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการการวางแผนด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านการเงินของธุรกิจ รวมถึงทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบการมาเป็นแนวทางในการลงทุนทำธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 426

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CH 211 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่ 8, 15, 22, 29 มีนาคม 2560 และ วันที่ 5 เมษายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสทดลองใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด อีกทั้ง จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับจังหวะเวลาการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย และคาดว่านักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อจะได้เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

แผนการลงทะเบียน สาขาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นักศึกษาสาขาการบัญชี ทุกชั้นปี สามารถดูแผนการลงทะเบียนปกติ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตามชั้นปี ด้านล่างนี้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 สามารถลงทะเบียน Online, พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย และ ชำระค่าเทอมที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ ปฏิทินการศึกษา

แนวปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 39

ตามที่ได้มีประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต จากสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัยพายัพ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย จึงเห็นสมควรประกศแนวปฏิบัติ ดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ New Breed @ U-Net 2016

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ New Breed @ U-Net 2016 ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะบัญชีการเงินและการธนาคาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า โครงการ New Breed @ U-Net 2016 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยพายัพ ภายใต้เครือข่าย U-Net ที่ได้รับคัดเลือก สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบการอบรมติวเข้มและเข้ารับการทดสอบในหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 851478 ต่อ 426

เอกสารรายละเอียดโครงการ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันเกมจำลองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล Live and Learn Finance

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการการ แข่งขันเกมจำลองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล Live and Learn Finance ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 – 18.00น. ณ ห้อง CH 311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์ หัวหน้าโครงการ เผยว่า แนวทางการสอนในปัจจุบันมีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์เป็นสื่อประกอบการสอนให้มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะลดความเบื่อหน่ายแล้ว นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิผลมากขึ้น เกมจำลองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นหนึ่งนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้เรียนอย่างสนุกและให้ความรู้อย่างแท้จริง เป็นการปลูกฝังการมีวินัยและทักษะทางการเงิน โดยให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกวางแผนทางการเงินในเรื่องการ หาเงิน การออมเงิน การใช้จ่ายเงิน การขยายดอกผลของเงิน และเรียนรู้จักการแบ่งปัน ผ่านเกมLive and Learn Finance เสมือนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจริง
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร ได้จัดโครงการเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบจำลองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้ชื่อว่า “Live and Learn Finance” อันจะเป็นการฝึกปฎิบัติเสมือนนักศึกษาได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลจริง ซึ่งเป็นการจัดโครงการเป็นครั้งที่ 7 โดยในการจัดโครงการที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 42

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการพี่สอนน้อง

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการพี่สอนน้อง ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดังกล่าว สู่ชุมชนใกล้เคียงจึงได้จัดโครงการ “พี่สอนน้อง” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารรวมทั้งคณาจารย์ของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้นำแนวคิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไปแบ่งปันให้กับน้องๆ ที่เป็นเยาวชนในวัยมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยมีจุดประสงค์อันแน่วแน่ในการสอนเยาวชนให้หันมาสนใจคุณค่าของเงิน “ รู้หา รู้เก็บออม รู้ใช้จ่าย รู้ทำเงินให้งอกเงย และรู้แบ่งปันสู่สังคม” รวมทั้งสามารถจัดการบริหารเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยแก่ตนเองในการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้การปลูกฝังเยาวชนในเรื่องการวางแผนการเงินนั้นยังมีส่วนสำคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรือปัญหาทางการเงินให้กับบุคคล สังคม ครอบครัว และประเทศชาติได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดการจัดโครงการได้ที่ 053 851478 ต่อ 426