พิธีประดับเข็ม นักศึกษารหัส 59 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม (Sense of Belonging) ของการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดปีการศึกษา จึงได้จัดพิธีประดับเข็มเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา

5020 5021 5022 5023 5024 409179 409180 409181 409182 409183 409184 409185 409186 409187 409188 409189 409190 409191 409192

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ครั้งที่ 8/2561” เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

pyundbd_tfrs15

pyundbd_tfrs15_1

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย

ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ และ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” จัดแสดงธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินตราของไทย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

โครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และเพื่อตอบสนองพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล”

ในการแสดงวิวัฒนาการเงินตราของไทย ในครั้งนี้ มีเงินตราไทยโบราณ หลายยุคสมัย รวมถึงเหรียญกษาปณ์ และธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยากยิ่ง เช่น เหรียญอนุสรณ์มหาราช รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506 หรือที่คนชอบเรียกว่า เหรียญเสมา 3 รอบ รัชกาลที่ 9 เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 3 รอบเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2506…ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน และขอช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ

money08
money07
money06
money05
money04

money03

money02
money01

แผนการลงทะเบียนเรียนสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/60

ประกาศ แผนการลงทะเบียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/60

เนื่องจาก สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา จะเปิดระบบการลงทะเบียน Online สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 ธันวาคม 2560 นี้ ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีดูแผนการลงทะเบียนตาม Link ด้านล่างนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน นักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 และนักศึกษาที่เรียนไม่ตรงแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน Online และชำระเงิน ดูได้ที่ ระบบบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ผ่านเครือข่าย internet ทาง www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial พร้อมการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเรียนเชิญญาติมิตรของบัณฑิต มหาบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน

     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
           1.1 เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
           1.2 คลิกรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
           1.3 กรอกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.4 พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
           1.5 นำใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
           1.6 หากบัณฑิต/มหาบัณฑิตไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กรอกเฉพาะข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.7 บัณฑิตและมหาบัณฑิตต่อไปนี้ให้ติดต่อแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 297,7831
                 1.7.1 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีหนี้คงค้างกับทางมหาวิทยาลัยพายัพ จะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตได้

                 1.7.2 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เช่าชุดครุย พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตเพื่อมาชำระเงินที่แผนกการเงิน

การรับหลักฐานการศึกษา กรณีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่ยังไม่ได้มารับหลักฐานการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ (Official Transcript) ขอได้โปรดมารับที่สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2 งานหลักฐานการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักทะเบียนฯ จะยกเลิกหลักฐานฯ ดังกล่าว และหากท่านมีความประสงค์ขอหลักฐานการศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต จะได้รับเอกสารชี้แจงขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ทางจดหมายผ่านไปรษณีย์ โปรดดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการพลาดข่าวสารในครั้งนี้ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา E – registrar
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
กำหนดการฝึกซ้อม
– ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา ด้านการบัญชี ด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา ด้านการบัญชี ด้านการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2560 และยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านที่สนใจสามารถ Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสารแบบสอบถาม

หรือเข้า Download ตามช่องทางด้งนี้

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้รอบตัวเกี่ยวกับด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426 หรือ Click ดูรายละเอียดโครงการ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะความสามารถผ่านกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
ในการแข่งขันครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีต้นทุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งถือเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างมาก ในการประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426  หรือ Click ดูรายละเอียดโครงการ