รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา ด้านการบัญชี ด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา ด้านการบัญชี ด้านการเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2560 และยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านที่สนใจสามารถ Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสารแบบสอบถาม

หรือเข้า Download ตามช่องทางด้งนี้

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้รอบตัวเกี่ยวกับด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426 หรือ Click ดูรายละเอียดโครงการ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะความสามารถผ่านกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
ในการแข่งขันครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีต้นทุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งถือเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างมาก ในการประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426  หรือ Click ดูรายละเอียดโครงการ

แผนการลงทะเบียนสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/60

ประกาศ : แผนการลงทะเบียนเรียนสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/60 ของแต่ละชั้นปี
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากแผนใดแผนหนึ่งที่กำหนดให้ แต่หากจำเป็นต้องสลับแผนในบางรายวิชาจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อน ไม่เช่นนั้นจะถูกถอนรายวิชาอัตโนมัติ
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3
สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4

26 เม.ย. 60 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยจัดในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ อาคารเพนเทคอสต์ ห้อง PC 417

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สำหรับโครงการ AC & FB Quiz Games จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทดสอบ และทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 427

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้อง CH411-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เผยว่า โครงการ Accounting Game 2559จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยใช้เอกสารจริงในการจำลองเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบความสำเร็จ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการทำงาน อีกด้วย

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00น. ณ บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิรา สปา)
โครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการการวางแผนด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านการเงินของธุรกิจ รวมถึงทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบการมาเป็นแนวทางในการลงทุนทำธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 426

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CH 211 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่ 8, 15, 22, 29 มีนาคม 2560 และ วันที่ 5 เมษายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสทดลองใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด อีกทั้ง จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับจังหวะเวลาการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย และคาดว่านักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อจะได้เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต